Kamratrespons och bedömningsmatriser på webben

Smidigt flöde och ökad kvalitén på feedbacken

En färsk rapport kring ”Gensvar” visar att det är stor skillnad om man använder matriser. Ett sätt som fler och fler skolor anammar är att jobba med matriser i Unikum och kombinera det med t.ex. Google Drive – ett ”worddokument” på nätet som fler kan jobba i tillsammans.

flöde_kamrat

Deckare – så jobbar du konkret med verktygen!

Läraren Mattias planerar upp ett nytt arbetsområdet i Unikum och tilldelar planeringen till sin klass. I det här exemplet skriver vi en Deckare och med hjälp av processkrivning ska eleven utveckla texten i flera steg. I planeringen ”Deckare” beskriver Mattias vilka förmågor som eleverna ska utveckla, på vilket sätt och vad som kommer att bedömas. I detta arbetsområde beskrivs detta med hjälp av en bedömningsmatris.

matris

Efter uppstarten påbörjar sedan eleverna sin deckare, vi kommer följa Leas arbete. Efter att ha gjort en tankeskiss och påbörjat skrivande så går hon då och då tillbaka till bedömningsmatrisen för att kika på vad som gör en Deckare bra. När hon känner sig redo att få feedback bjuder hon in en grupp av klasskamrater som ger respons utifrån bedömningsmatrisen, och avgör sedan vilka ändringar av texten som hon vill göra. Nästa steg är feedback från läraren, Mattias.

Deckare

Efter ytterligare en revideringsloop är det sedan dax för Lea att skatta sig i relation till matrisen, och sedan är det lärarens tur. Skillnaderna i bedömning/skattning är självklart det intressanta och det som kommer vara fokus för ett avslutande samtal.

bedomning


Planering och bedömning i Unikum samt texten GAFE eller Office 365 

Vinster för eleverna:

  • man har tillgång till ”facit” hela tiden – dvs kriterierna utifrån vilka man bedöms.
  • det är enkelt – man jobbar när man vill, var man vill.
  • man får snabb respons utan att måsta kopiera, dela ut och samla sin grupp för feedback
  • all feedback kommer samlat – från kompisar och lärare

Lärarna gillar att:

  • man enkelt kan knyta samman arbetsområdets syfte med vad som ska bedömas
  • planeringen och bedömningen alltid är tillgänglig
  • läraren kan vara delaktig i elevens skrivprocess på ett helt annat sätt än om man jobbar på papper
  • det är lättare att inkludera eleven att skatta sig själv, då man kan göra det digitalt
  • bedömningsmatrisen gör det tydligt vad jag och eleven behöver samtala vidare om.

Ta del av aktuell rapport kring Gensvarrapport

Rapporten påvisar stor skillnade i elevernas kamratrespons

 

Mer om Formativt arbete med hjälp av Unikum 

 

Dela på sociala medier