Stödinsatser, anpassning & åtgärdsprogram

Smidigt och säkert på webben

Skolinspektionens granskning kring elevhälsa visar att många kommuner saknar strategi och systematik kring uppföljning, analys, planering och genomförande. Unikums webbverktyg för Stödinsatser är anpassade enligt Skolverkets allmänna råd och underlättar arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Det finns många fördelar att arbeta med webbverktyg:

 • Höjd kvalitet – rätt insats i rätt tid
 • Enklare dialog – mellan alla inblandade
 • Sparad tid – allt finns samlat och uppdaterat

Se filmen hur ni kan jobba smartare med stödinsatser i era skolor:

Webbstöd gör arbetet smidigt och säkert

Webbstöd från Unikum underlättar arbetet med anpassningar och stöd. Ni kan prova dessa webbverktyg utan kostnad i er skola eller kommun. Unikum webbstöd gör det smidigt för alla parter:

 • Huvudman: kan fullfölja skollagens krav och ha koll på alla elever i behov av särskilt stöd och kan lätt säkra att skolorna har rutiner på plats samt arbetar efter dem
 • Rektor: har överblick över elevernas insatsbehov, extra anpassningar och särskilt stöd och kan därmed enklare resursplanera
 • Specialpedagoger och EHT-team: når direkt den information de behöver
 • Lärare: får samlad och uppdaterad information om elevens utveckling och särskilda behov
 • Vårdnadshavare: kan se och vara delaktiga
 • Barnet/eleven: kan se och påverka vilka insatser som sker och ha löpande dialog med skolan

Mer om Skolverkets allmänna råd kring stödinsatser

Skolverkets allmänna råd åtgärdsprogramAllmänna råden beskriver hur skolan kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. De senaste råden innebär flera nyheter. Huvudman, rektor och lärare har fått förtydligade uppdrag och nya uppgifter. Därför behöver alla skolor och kommuner se över sitt arbete med elever i behov av anpassningar och stöd. Tre viktiga områden i de allmänna råden är:

 1. Uppmärksamma risk och behov
 2. Arbeta med extra anpassningar
 3. Arbeta med särskilt stöd

stödinsatser_stegVad innebär Skolverkets allmänna råd för era skolor?

Syftet med att införa steget med extra anpassningar är att minska dokumentationsbördan för lärare och rektorer i de fall då ett fullfjädrat åtgärdsprogram inte behövs för att säkra en elevs kunskapsutveckling.

 • Anpassningar sker inom ramen för den ordinarie undervisningen
 • Tas fram av lärare själva och kräver ej rektors medverkan
 • Om anpassningarna inte räcker påbörjas arbetet med pedagogisk utredning och åtgärder

Ansvar för huvudman förtydligat

Ansvar för huvudman, rektor, specialpedagog och lärare förtydligas i de allmänna råden:

 • Huvudman: Uttalat ansvar att säkra att skolorna har resurser samt undersöka att anpassning och stöd fungerar
 • Rektor: Säkra resurser för stödarbetet, säkra rutiner, besluta om avslutat ÅP
 • Lärare och annan skolpersonal: Förtydligat i varje steg
 • Elevhälsan: Förtydligat om samråd i utredning och medverkan vid utarbetande av åtgärder

Arbetet med särskilt stöd – ungefär som tidigare

Om extra anpassningar inte bedöms som tillräckliga så sätter processen kring särskilt stöd igång. Arbetet med särskilt stöd skall ske i linje med vad som angavs i de tidigare allmänna råden från 2013. Utreda, utarbeta, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med elevens särskilda behov.

Summering kring viktiga åtgärder för skolor och kommuner

Huvudman behöver:

 • Säkra att rutiner tas fram för extra anpassningar och särskilt stöd i kommun och skola
 • Följa upp att skolor har fungerande rutiner
 • Säkra att skolor har resurser för stöd

Rektor behöver:

 • Säkra resurser för stödarbetet
 • Uppdatera befintliga grundrutiner
 • Få till nya rutiner kring extra anpassningar
 • Säkra systematiskt kvalitetsarbete kring anpassningar och särskilt stöd

Elevhälsan behöver:

 • Säkra medverkan i utredning och i utarbetande av större åtgärder

Lärare och annan skolpersonal behöver:

 • Sätta sig in i vad arbetet med extra anpassningar innebär
 • Samtala med elev och vårdnadshavare så snart som möjligt när svårigheter uppmärksammats

Mer om Stödinsatser

Dela på sociala medier