Är ni redo för Skolinspektion?

Unikum är Sveriges största webbverktyg för smidigare arbete med mål, planer, dokumentation och kvalitet och har idag fler än 1 miljon användarkonton. Verktygen grundar sig på de svenska läroplanerna för förskola, grundskola samt gymnasium och underlättar arbetet med Skolinspektionens utvecklingsområden.

Proffsigt stöd för kvalitet kring Skolinspektion

En Skolinspektion mobiliserar förändringsvilja hela vägen från politiker till pedagog. Därför blir inspektionen ofta startpunkten för viktiga kliv i skolans utveckling. Här kan kloka beslut om moderna webbverktyg skapa helt nya förutsättningar för rektorer och personal.

statsNy

Över 50 kommuner har redan tagit hjälp av Unikumnivåer

Behov som rektorer och skolchefer ofta återkommer till vid Skolinspektion och som Unikum har är att kunna:

 • Se färsk information om kunskapsresultat på alla nivåer – från kommun och skola till klass och elev
 • Analysera resultat för årskurser, flickor/pojkar, och över tid
 • Upptäcka och analysera behov, och sätta in Stödinsatser
 • Färdigt underlag för Skolinspektionen för kommun och skola
 • Se terminsvis historik på alla nivåer.
 • Systematiskt arbete med elevhälsan med uppföljning, analys, planering och genomförande

 

Vad brukar Skolinspektionen titta på?

Skolinspektionen kan granska alla delar av skolans arbete kring sitt uppdrag. Exempel på punkter som ofta tas upp vid tillsynen är:

 • Individuell anpassning för varje elev
 • Behov av särskilt stöd
 • Löpande information till elever och föräldrar
 • Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling
 • Omdömen i varje ämne varje termin
 • Pedagogiskt ledarskap

Så här använder andra kommuner Unikum:

Att ta hjälp av moderna webbverktyg är en del av förbättringsarbetet tillsammans med utbildning samt utveckling av metoder och material. Nedan är exempel på hur kommuner använder Unikum för att arbeta med Skolinspektionens utvecklingsområden.

Individanpassning

 • Utvecklingsplaner med utvecklingsområden och framåtsyftande planering för alla barn
 • Individanpassning av verksamheten utifrån barnens och elevernas behov och förutsättningar

Systematisk uppföljning av kunskapsutveckling för alla elever i alla ämnen

 • Hantera omdömen och säkerställa att alla elever år 1-5 har en utvecklingsplan
 • Följa upp elevernas utvecklingsområden
 • Upprätta individuella utvecklingsplaner år F-5 med tydlig koppling till nationella målen
 • Se översikter för grupper, klasser, skolor och för kommunen som helhet

Samla in, utvärdera och analysera kunskapsutveckling i hela kommunen

 • Smidigare hantera omdömen med bedömning mot nationella kunskapskrav
 • Se översikter för elever, grupper, klasser, skolor och för kommunen som helhet för utvärdering och analys

Upptäck, analysera och åtgärda för låga resultat

 • Se och följa upp kunskapsutvecklingen, för att identifiera insatsområden.
 • Stödja effektivt lärande genom tydlig feedback och formativ bedömning kring pedagogisk planering

Sätta in och följa upp insatser för kommunen

rodtrod

 • Samla underlag för kvalitetsredovisning
 • Se förändring av kunskapsutveckling i översikter från elev till kommun
 • Följa kvalitetskriterier för medarbetare, arbetslag, skola och kommun i matriser
 • Säkra förankring genom medarbetar-IUP kopplat till kvalitetskriterier

Säkra tillräckligt stöd för elever med särskilda behov

 • Upptäcka behov tidigt genom formativ bedömning och skriftliga omdömen
 • Koppla individuella insatser och utvecklingsplaner till uppdraget, och följa upp insatserna
 • Se översikter över utvecklingen för elev, klass, skola och kommun
 • Webbverktyg för pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram

Säkra att elever känner till kunskapskraven och har inflytande över undervisningen

 • Tydlig individuell feedback till eleverna och elevmedverkan i formativ bedömning
 • Underlätta elevledda utvecklingssamtal
 • Få elevmedverkan i pedagogisk planering
 • Elevdelaktighet i individuella planer, och inflytande på tematiska pedagogiska planeringar

Målstyrning i förskola, förskoleklass, fritids och särskola

 • Få en röd tråd från förskola och förskoleklass till grundskola, fritids och grundsärskola
 • Göra läroplaner och kursplaner för ALLA skolformer lätt tillgängliga
 • Underlätta integration av särskole-elever i grundskoleklasser

Få koll på varenda elev – inspireras och lär av Lund och Helsingborg

Läs spännande berättelser från Helsingborgs Stad samt Fäladsgårdens skola i Lund om hur de arbetar med Unikum för att få koll på varenda elev.

Så här kan ni arbeta smidigt och säkert med stödinsatser