Smidigt med utvecklingsplaner på webben

Unikum stöder Skolverkets arbetsgång

Unikum gör det lätt och smidigt att samarbeta på webben kring alla delar av arbetet med omdömen, utvecklingsplaner och utvecklingssamtal för både lärare, elever och föräldrar. Unikum är anpassat för alla steg i Skolverkets beskrivning av arbetsgången för den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP). Skolverkets nya exempel-blanketter är gjorda för att skrivas ut på papper, men på webben går det så klart att jobba ännu smartare:

 • Frigör tid för lärare – från administration till tid med eleverna
 • Tydlig och begriplig information till föräldrar
 • Underlättare för eleven att vara delaktig och aktiv – i förberedelser och vid samtalet
 • Kopplar till läroplanen
 • Skapar en ”röd tråd” från förskola till gymnasium
 • Underlätta delning av underlag och mallar mellan skolor och kommuner

Se filmen om hur det funkar med omdömen och utvecklingssamtal i Unikum

Omdömen och IUP à la ”Skolverket” i Unikum

Skolverkets stödmaterial kring den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) riktar sig främst till grundskolan år 1-5 och grundsär år 1-9, men kan också användas för grundskolan år 6-9 om rektor beslutar det. Stödmaterialet är ett led i ambitionen att förenkla och förtydliga dokumentationsarbetet i skolan. Det innehåller bl a ett IUP-underlag med fyra frågor: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur gick det? Unikum har effektivt stöd för alla steg i Skolverkets arbetsgång.

ormen-646x478

 

Mer om hur Unikum stöder Skolverkets arbetsgång

Skolverket skriver ”Inför utvecklingssamtalet har läraren med hjälp av insamlad dokumentation gjort en bedömning i respektive ämne.  … även bedömningen av elevens utveckling i övrigt om rektorn fattat beslut om att omdömen om elevens sociala utveckling ska användas.”  

Kunskapsöversikten i Unikum har den tydliga struktur som Skolverkets exempel, med möjlighet att göra omdömen, kommentera och peka på utvecklingsområden. Skolan kan fritt utforma underlag för omdömen om social utveckling om man vill. Genom webbstöd ges fler möjligheter:

 • Smidigt för ämneslärare att uppdatera för flera elever samtidigt
 • Underlag från formativ bedömning finns tillgängligt vid summativ bedömning
 • Skolan kan välja att visa varje elevs kunskapsutveckling i läroplanens kravtabeller
 • Skapar automatiskt statistik på grupp-, skol- och kommunnivå

Vart ska vi?

”Nästa steg innebär att eleven, vårdnadshavaren och läraren gemensamt tar fram förslag på utvecklingsområden med utgångspunkt i läroplanen. Det är viktigt att skapa delaktighet och inflytande för eleven och vårdnadshavaren.”

I Unikum kan elever och föräldrar vara med och föreslå utvecklingsområden och överenskommelser om vad som är viktigast för eleven. Genom webbstöd ges också fler möjligheter:

 • Se underlag och förbered förslag redan innan utvecklingssamtalet
 • Koppla direkt till läroplanen med ett klick

Hur gör vi?

Skolverket skriver ”Här tydliggör läraren vilket ansvar skolan ska ta enligt läroplanen och vilket ansvar eleven och vårdnadshavaren kan ta för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt

Överenskommelser om vem som tar ansvar för vad kan noteras för varje utvalt område att fokusera på. Skolor kan utförma mallar för hur insatserna skall beskrivas, eller välja att hålla detta öppet och flexibelt.

 • Alla kan följa hur arbetet efter den överenskomna ansvarsfördelningen går genom att lärare kan uppdatera status för varje överenskommelse.
 • Automatiska notiser per e-post uppdaterar de berörda om hur det går allteftersom arbetet fortskrider.

Hur gick det?

Skolverket skriver  ”Detta steg är en utvärdering av resultaten av de insatser skolan har gjort för att hjälpa eleven framåt. Uppföljningen av insatserna som är kopplade till elevens valda utvecklingsområden är utgångspunkt  inför ett nytt ”Var är vi?”.”

I Unikum kan varje överenskommelse enkelt följas upp och utvärderas. Inför nästa utvecklingssamtal syns status och utvärdering av insatser och överenskommelser samlade. Elever kan koppla sina arbeten till de överenskommelser som gjorts, för att visa på utvecklingen. Notiser går automatiskt till berörda när insatserna markerats som genomförda.

Mer

Nya Allmänna råd för Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplan finns här >>

Dela på sociala medier